مناقصه 99/56
آگهی مناقصه عمومی شماره 99/56
دو مرحله ای
 
خرید 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی 99/56
شرکت مدیریت تولید برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومی  با عنوان " خرید 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  1399/04/09می باشد.
 
1-تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 297,500,000ریال ( دویست و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب جاری شماره 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند ارائه گردد.

2-هزینه خرید اسناد: مبلغ 200,000ریال (دویست هزار ریال) است که می بایست به حساب جاری بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند شماره 0105831343009 بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

3-مهلت فروش اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه 1399/04/12 لغایت1399/04/17

4-مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15روز یک شنبه مورخ 1399/04/29می باشد.

5-آخرین مهلت تحویل پاکات الف: ساعت 15روز یک شنبه مورخ 1399/04/29می باشد.

6-تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق زرند.
 
 شرایط عمومی :
  •  به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
  • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس استان کرمان-شهرستان زرند- میدان امام خمینی-بعد از پل راه آهن- شرکت مدیریت تولید برق زرند-اداره تدارکات و قراردادها و تلفن : 31425581-034 می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز ستاد : 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768-021
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/11
تعداد بازدید: 1588
Powered by DorsaPortal